let main ()  = (print_and_find  pal (mk_rotation_matrix (tam-1) pal tam [pal])  tam 0 (-1))